منوی سایت

 

 

سخن ديگران

   

نرم‌افــزار

 

 
اطلاعیه مربوط به حمله به افغانستان
 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

حمله هوايي تروريستي به ساختمانهاي تجارت جهاني و پنتاگون در شهرهاي نيويورك و واشينگتن، اگر چه صدمات جاني، مالي و رواني بي شماري را بر ملت و كشور امريكا وارد آورد؛ لكن بيانگر واقعيات و حقايقي انكار ناپذير در روند تعاملات جهاني در عصر حاضر بود. حقايقي كه جوامع آزادانديش جهان را بر آن داشت تا به پديده تروريسم و ريشه ها و علتهاي آن بيش از پيش توجه نموده، براي ريشه كني اين پديده خانمان برانداز چاره أي اساسي بيانديشد و مبارزه أي قاطع را در پيش گيرد.


اينك عزم عمومي جهان درصدد مبارزه با تروريسم و ريشه ها و حاميان آن برآمده است؛ و يقينا نتيجه اين مبارزه به محو تروريست و ريشه هاي آن خواهد انجاميد. مبارزه أي كه پشتيبانش نه فقط قدرت نظامي و تسليحاتي، بلكه حمايت و خواست قاطع اكثر ملل آزادانديش و حقيقت بين است.حمله يازدهم سپتامبر با تمام تلخيهايش داراي نكاتي بس آموزنده و ارزشمند براي بشريت و جوامع بين المللي بود. نكاتي بسيار ساده و به تعبير برخي پيش پا افتاده كه اگر پيش از اين جدي قلمداد ميشد شايد هيچگاه چنين فاجعه اي رخ نمداد.


اينجانب از سال 1994 اين نكات را بارها به جوامع بين المللي متذكر شده ام و اكنون نيز با شرايط پيش آمده لازم ديدم مجددا ابن نكات مهم و ريشه اي را به جوامع بشري بخصوص برادران و خواهران ديني مسلمانم يادآور شده، توجه آنان را جلب نمايم:


1-
دين و ايدئولوژي، چنانچه ابزاري در دست قدرت پرستان و حكومت طلبان قرار گيرد، جز كشته شدن انسانها و ويراني شهرها و ناامني جهاني ثمري به بار نخواهد آورد. تاريخ بشريت شاهد اين مدعي است كه بيشترين صدمات به جوامع و تمدنهاي بشري از جانب ديوانگاني خودبزرگ بين وارد آمده، كه خود را صاحب رسالتي براي نجات انسانها و پناه محرومان و مظلومان و مستضعفان معرفي كرده اند. اما در كنار سخنان زيبا و شعارهاي عوام پسندانه و چهره هاي به ظاهر مهربان و خق به جانب خود، خون خيل بي شماري ار همان محرومان و مستضعفان را با آرامش خيال به زمين ريخته اند. نيك صورتاني زشت سيرت كه تنها انديشه و كردار خود را خق مطلق ميدانند و مخالفين خويش را باطل مطلق ميشمارند و نابود كردنشان را واجب ميخوانند.


2-
حكومتها و قدرتمنداني كه براي جان، مال و ناموس مردم و ملت خويش ارزش و احترامي قايل نميشوند و در قبال آنان احساس مسئوليت نميكنند، يقينا براي جان، مال و ناموس ديگر ملل ارزش و احترامي قايل نخواهند شد. تجربه تاريخي نشان داده است كه حكومتها و قدرتمندان ديكتاتور و جنايت پيشه تاريخ، كه آتش جنگهاي خانمان سوزي را با ابزار قرار دادن دين يا ايدئولوژي افروخته اند، براي ملت و زيردستان خود حتي به اندازه لباسهاي تن خويش هم ارزش قايل نبوده و كمترين احساس مسئوليت در قبال سرنوشت و زندگي آنان نداشته اند. در اينجا لازم ميدانم به منظور تنوير اذهان عمومي، گوشه اي از تاريخ قرن گذشته را يادآوري نمايم.


آدولف هيتلر را همه ميشناسند. او در سال 1925 و 1927 در كتاب ‹نبرد من› به وضوح افكار جنون آميزش را بيان كرده بود. اما بي توجهي و سهل انگاري عمومي باعث به قدرت رسيدن او در كشور آلمان شد. او پس از به قدرت رسيدن، ابتداء ملت آلمان را سركوب نمود و مغروق در جنون بزرگي طلبي خويش به ملت آلمان اعلام كرد: «هر كس دست خود را عليه حكومت بلند كند بايد بداند كه سر نوشت او مسلما مرگ است» همه ميدانيم كه سركوب و جنايت هيتلر تنها به ملت آلمان ختم نشد. جنون قدرت طلبي و سلطه گري او به جايي رسيد كه خود را برگزيده خداوند معرفي كرد. هيتلر در دوازدهم فوريه 1938 خطاب به صدراعظم اتريش گفته بود:«من يك رسالت تاريخي دارم و اين رسالت را انجام خواهم داد، زيرا خداوند مرا براي اين رسالت تعيين كرده است» و همچنين در بيستم ژوئيه 1944 پس از جان بدر بردن از انفجار بمب در ستاد عالي فرماندهي خود، در نطقي كه راديو پخش شده بود زنده ماندنش را چنين تفسير كرد:«من اين واقعه را چنين تعبير ميكنم كه خداوند درباره وظيفه اي كه بر عهده ام گذاشته به من تاكيد فرموده است» اين بود كه مدعي برگزيدگي خداوند!! بدون توجه به سرنوشت ميليونها مرد و زن و كودك بي گناه، جنگي خانمان سوز را بر كشورهاي اروپايي تحميل كرد كه تبعات آن جهان را دچار بحران ساخت؛ و اگر اقدامات نظامي و تهاجمات سهمگين متفقين نبود، هيتلر و همفكرانش تمامي كره خاكي را در آتش جنگ نابود ميساخت. اين بخش از تاريخ خقيقي و عبرت آموز كه در اواسط قرن بيستم واقع شده، امري مستمر بوده و هست.


اكنون جامعه بشري مواجه با تكرار تاريخ شده است؛ كه اگر نيك نظر نماييم تصاوير اين دو نكته را در آن به وضوح خواهيم ديد. ديوانگاني خودبزرگ بين، خودحق بين و خودمطلق بين كه اين بار دين اسلام و آيين نوراني محمد بن عبدالله(ص) را ابزاري در جهت مطامع خود قرار داده اند؛ جنايات خود را اجراي دستورات الهي و جهاد در راه خدا نام مينهند. سلطه جويان و قدرت پرستاني كه از دين مبين اسلام تنها اسم آن را به يدك ميكشند و رسم آن را ترك كرده اند؛ و در اين گمراهي آشكار، خود را منجي مسلمين و پناه محرومين و مستضعفين معرفي ميكنند؛ و رياكارانه دستهاي آلوده به خون همان محرومين و مستضعفين را طاهر و پاك نشان داده، مغروق در جنون خودكامگي خويش، خود را نماد اسلام و سخنگوي مسلمين جهان ميپندارند. از اين رو تعرض به خود را تعرض به اسلام و مسلمين عنوان ميكنند.


سازمان القاعده و حكومت طالبان، از جمله چند حكومت و گروه مدعي زعامت جهان اسلام است كه نكات و مطالب ذكر شده در آنها به روشني هويدا است. در اينجا لازم ميدانم به افرادي كه تصور ميكنند با راه هاي مسالمت‌آميز و ديپلماتيك ميتوان اينگونه سازمانها و حكومتهاي خودكامه را ملزم به رعايت حقوق شناخته شده بين المللي نمود عرض كنم كه سخت در اشتباهند. آيا حكومت كليسا يا حاكمان عثماني و يا دولتهاي فاشيستي در آلمان و ايتاليا و موارد متعدد ديگر، با روشهاي مسالمت‌آميز يا ديپلماتيك مهار گرديدند كه اين بار بتوان با روشهاي ديپلماتيك اين معضل جهاني را بر طرف ساخت؟ مگر تا كنون روشهاي مسالمت‌آميز و ديپلماتيك انجام شده با سازمانها و حكومتهاي مختلف خودكامه، در رعايت اعلاميه حقوق بشر و قوانين سازمان ملل متحد نتيجه أي داده است كه اين بار نتيجه بدهد؟ بر واقع‌گرايان و آزادانديشان جهان واضح است كه تنها راه مهار سازمانها و حكومتهاي تروريستي خودكامه، كه خود را ميزان حق و باطل ميپندارند، مقابله‌اي قدرتمندانه و بدون مسالمت است.


بديهي است كه در اين مقابله‌ها و تهاجمات به سازمانها و حكومتهاي تروريستي، تعدادي از مردم بي گناه و بي دفاع مناطق تحت سلطه آنان نيز كشته شوند. اما آيا به صرف اينكه ممكن است تعدادي از مردم عادي نيز در اين تهاجمات نظامي دچار صدمات شوند، نبايد اقدامي قاطع در جهت مهار اينگونه سازمانها و حكومتهاي ضد بشري انجام داد؟! مردم مظلوم و ستم كشيده‌ي افغانستان و ديگر ملل زير سلطه‌ي سازمانها و حكومتهايي كه خود را جانشين خداوند ميپندارند، براي رسيدن به آرامش، امنيت و آزادي خود از زير يوغ رياكاران؛ و جوامع بشري ديگر براي رسيدن به صلح و ثبات جهاني ميبايست صدمات اين مبارزه را بپذيرند و بهايش را بپردازند. بهايي كه براي صلح، امنيت و آرامش جهاني در جنگ دوم بين الملل پرداخت شد. يقينا مسئوليت تمامي صدمات جاني و مالي وارد آمده به مردم عادي و بي‌دفاع افغانستان و ديگر نقاط مورد تهاجم، متوجه حاكمان خودخواهي است كه با افكار و اعمال ناصواب خويش مردم زيرسلطه خود را دچار مصيبت نموده‌اند.


در اين مقطع سرنوشت ساز مبارزه با مظاهر تروريسم، همراهي و همياري تمامي جوامع بشري آزادانديش و واقع‌بين، با توجه به تجارب مشابه تاريخي گذشته لازم و ضروري است؛ و چون سازمانها و حكومتهاي فاشيستي تروريستي، كتاب آسماني قرآن و آيين نوراني اسلام را سپر اميال سلطه‌جويانه و اعمال ضد انساني و اخلاقي خود قرار داده‌اند، همياري و همكاري مسلمانان خداجو، معتقد به مباني حقه اسلام، آزادانديش و واقع‌نگر ضروري‌تر و لازم‌تر مينمايد. اينجانب به عنوان يك فرد از جامعه‌ي عظيم بشري؛ و يك محقق و عالم ديني مسلمان؛ كسي كه بارها خطر ظهور تفكرات جنون‌آميزي كه در اين عصر منجر به فاجعه‌هاي جهاني ميشوند را تذكر داده‌ام، ضمن حمايت قاطع از اقدامات ضدتروريستي انجام شده توسط كشور امريكا و متحدانش، در شرايط كنوني اين اقدامات را تنها راه نتيجه بخش در جهت مهار نمودن مظاهر تروريسم ميدانم؛ و مجددا به تمامي جوامع بشري خصوصا جهان اسلام متذكر ميشوم چنانچه براي از بين بردن ديوانگاني كه جنايات و ستمهاي خود را با ابزار دين و ايدئولوژي ، حقانيت و عدالت جلوه ميدهند، اقدامي قاطع و هوشمندانه انجام نگيرد، اين گرگان در پوست ميش رفته، جهان را دچار بحراني به مراتب عظيمتر از جنگ جهاني دوم خواهند نمود و آن زمان نيز براي از بين بردن بحران پيش آمده بهايي به مراتب سنگين‌تر از امروز بايد پرداخت.


 

    ايران - تهران

                     22/اکتبر/2001

الراجی، عبدالحمید معصومی تهرانی

اميد است در اين قرن حاضر قلبهاي همه‌ي انسانها با هر عقيده و مليت و نژادي به يكديگر نزديك شده و دشمنيها و دوستيها بدل گردد.

کلمات کليدي :

ارسال شده در مورخه : جمعه، 31 خرداد ماه ، 1387 توسط admin

 


مرتبط با موضوع :

 وضعیت دگرمذهبان ایرانی  [شنبه، 20 آذر ماه ، 1395]
 برابري ديني  [دوشنبه، 26 مهر ماه ، 1395]
 تأملی بر غقلت‌هايمان  [يكشنبه، 8 آذر ماه ، 1394]
 چرا داعش تا ديروز محارب نبود؟؟  [يكشنبه، 19 بهمن ماه ، 1393]
 ماحصل تقدس‌گرایی؛ انسداد فکری و تروریزم م  [پنجشنبه، 15 آبان ماه ، 1393]
 اطلاعيه در مورد نگارش كتاب مقدس تورات  [جمعه، 31 خرداد ماه ، 1387]

با عرض پوزش : ارائه نظر و پیشنهاد در مورد این مطلب مقدور نیست .

امتیاز دهی به مطلب

 
امتیاز متوسط : 5
تعداد آراء: 1


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

 

اشتراک گذاري مطلب

 

 

انتخاب ها

 
 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 

 

  

PHPNuke Farsi [MT Edition] Project By PHPNuke.ir

 

mashhadteam.ir